ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP (B2C)
Artikel 1: Definities
1. www.shishapen.nl onderdeel van www.verkoopwinkelonline.nl, gevestigd te Narcissenstraat 11 5151 TT Drunen(geen bezoekadres), KvKnummer
68828047, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeen­komsten en
leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
Artikel 3: Betaling met Ideal,Paypal,Bancontact of Billink
1.1 De volledige koopsom wordt meteen in de winkel voldaan. Bij reserve­ringen wordt in
sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de
reservering en de vooruitbetaling.

1.2 Indien men kiest voor betaling na ontvangst van de goederen aan Billink B.V. Let dan op het volgende:

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn (14 dagen na ontvangst van de bestelling)te worden
voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde
van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die
de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door
of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en
toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het
verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De
gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks
wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als
hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is
bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond
van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van
zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en
aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd
het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de
klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag
te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van
de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en
75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan
een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met
betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de
derde aan wie de vordering is overgedragen.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot
die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de
hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.
Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koop­prijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te
lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan
zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.
Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper
naar koper.
Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans
dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer
gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij
verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf
te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen
voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan
wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.
Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is
anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal
overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of
andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,
zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of
doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorg­kosten in rekening te
brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt
de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk
zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij
levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals
bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere
storingen in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende
brief.
Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich
beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval
niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruit­betaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd
totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen
van koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De
klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in
staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te
vervangen.
Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze
garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door
koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot
stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en
risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan
beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend
was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte
hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.
Artikel 18: Arbitragebeding
1. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm
dan ook zowel die van feitelijke of juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden
beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door één der partijen of door
beide partijen als zodanig worden beschouwd.
2. De arbitragecommissie heeft altijd een rechter als voorzitter. De arbitrage vindt dichtbij de
woonplaats van de consument plaats. De arbiters moeten oordelen naar de wet.

Tevens verklaart u bij het plaatsen van een bestelling de leeftijd van minimaal 18 jaar hebt bereikt.